Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 31 stycznia 2019

Cały dzień

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, POIiŚ

Styczeń 31

Konkurs nr „POIiŚ.6.1/1/18” dla Działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, w ramach PO Infrastruktura i Środowisko. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: zarządcy infrastruktury transportowej Konkurs obejmuje następujące typy projektów: taborowe, dotyczące zakupu nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania, zakupu nowych trolejbusów wyposażonych w niezależne elektrochemiczne źródło zasilania wraz z niezbędną infrastrukturą. […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Inkubatory przedsiębiorczości, RPO Podkarpackie

Styczeń 31

Konkurs nr RPPK.01.03.00-IZ-00-18-008/18 , dla Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego / 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, instytucje otoczenia biznesu (IOB), szkoły wyższe. Konkurs […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, RPO Małopolskie

Styczeń 31

Konkurs nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-064/18, dla Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki,  w ramach RPO Województwa Małopolskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki naukowe, uczelnie, konsorcja naukowe reprezentowane przez lidera, którym jest jednostka naukowa. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Przedsięwzięcia służące wzmocnieniu potencjału infrastrukturalnego sektora naukowo – badawczego oraz zdolności do podejmowania współpracy z sektorem biznesu w […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 5.2 Gospodarka odpadami / 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT (285/18), RPO Śląskie

Styczeń 31

Konkurs nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-285/18, dla Działania 5.2 Gospodarka odpadami / 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT (285/18), w ramach RPO Województwa Śląskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych / 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT PŁD (290/18), RPO Śląskie

Styczeń 31

Konkurs nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-290/18 (RIT Subregionu Południowego), dla Działania 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych / 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, w ramach RPO Województwa Śląskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Podmioty, w których większość udziałów lub akcji […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Konkurs ogólny, RPO Podkarpackie

Styczeń 31

Konkurs nr RPPK.04.02.00-IZ.00-18-003/18, dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,przedsiębiorstwa: prowadzące działalność gospodarczą z zakresu gospodarki odpadami […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR, RPO Małopolskie

Styczeń 31

Konkurs nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-070/18 dla Działania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR, w ramach RPO Województwa Małopolskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną, PKP S.A. – wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w porozumieniu/ partnerstwie z jednostką/ jednostkami samorządu terytorialnego. Konkurs obejmuje następujące […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne, RPO Podkarpackie

Styczeń 31

Konkurs nr RPPK.03.03.01-IZ-00-18-003/18 dla Działania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną, przedsiębiorstwa (w tym […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, RPO Łódzkie

Styczeń 31

Konkurs nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-043/18 dla Działania 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014; - konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy. Liderem konsorcjum przemysłowego musi być przedsiębiorstwo. W ramach […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach / 1.2.2 Bon na usługi badawcze, RPO Podlaskie

Styczeń 31

Konkurs nr RPPD.01.02.02-IZ.00-20-001/19 dla Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach / 1.2.2 Bon na usługi badawcze, w ramach RPO Województwa Podlaskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są funkcjonujące w regionie Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB). Konkurs obejmuje następujące […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 11.1 Aktywne włączenie, RPO Lubelskie

Styczeń 31

Konkurs nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/19 dla Działania 11.1 Aktywne włączenie, w ramach RPO Województwa Lubelskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Instytucje pomocy i integracji społecznej. Instytucje rynku pracy. Instytucje wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmioty reintegracyjne. Organizacje pozarządowe, działające w obszarze rynku pracy/ pomocy i integracji społecznej. PFRON. Ochotnicze Hufce Pracy. Centra aktywności lokalnej. Podmioty ekonomii […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, RPO Wielkopolskie

Styczeń 31

Konkurs nr RPWP.06.05.00-IZ.00-30-002/18 dla Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: W ramach konkursu można realizować wsparcie rozwojowe w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania na rzecz: a) […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe, RPO Lubelskie

Styczeń 31

Konkurs nr RPLU.03.03.00-IP.01-06-001/19 dla Działania 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe, w ramach RPO Lubelskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Spółki typu spin-off i spin-out zgodnie z poniższą definicją: Spin-off to przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika naukowego instytucji naukowej lub badawczej w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii. Spółka typu […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events