Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, RPO Małopolskie

Styczeń 31

Konkurs nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-064/18, dla Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki,  w ramach RPO Województwa Małopolskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

  • jednostki naukowe,
  • uczelnie,
  • konsorcja naukowe reprezentowane przez lidera, którym jest jednostka naukowa.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Przedsięwzięcia służące wzmocnieniu potencjału infrastrukturalnego sektora naukowo – badawczego oraz zdolności do podejmowania współpracy z sektorem biznesu w zakresie działalności badawczo – rozwojowej. W ramach działania wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia służące:

– działalności gospodarczej – w schemacie finansowania opartym na pomocy publicznej, zapewniającym możliwość wykorzystania wspartej infrastruktury w pełnym zakresie do prowadzenia działalności gospodarczej;

– działalności gospodarczej i niegospodarczej – w schemacie, w którym przewiduje się wydzielenie w ramach projektu:

  1. a) części gospodarczej infrastruktury, której udział wynosi co najmniej 30% kosztów kwalifikowanych w ramach projektu,
  2. b) części niegospodarczej infrastruktury ,z zastrzeżeniem, że infrastruktura powstała w ramach projektu będzie wykorzystywana do działalności gospodarczej w zakresie przekraczającym 20% całkowitej rocznej wydajności tej infrastruktury (tj. całkowitych rocznych zasobów, o których mowa w dokumencie pn. Komunikat Komisji: Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność  badawczą, rozwojową i innowacyjną (2014/C 198/01)).Zaistnienie w/w sytuacji wymagać będzie wyodrębnienia, we wniosku o dofinansowanie projektu, kosztów związanych z częścią gospodarczą infrastruktury oraz częścią niegospodarczą infrastruktury do odrębnych zadań (przypisując im, odpowiedni dla właściwej części, poziom dofinansowania, zgodnie z §23 ust. 1 Regulaminu).Koszty przewidziane w ramach projektu, których nie można bezpośrednio i bezsprzecznie przypisać wyłącznie do infrastruktury służącej do prowadzenia działalności niegospodarczej oraz koszty służące zarówno części gospodarczej jak i niegospodarczej (np. przyłącza, koszty pośrednie, informacyjno-promocyjne, koszty nadzoru, etc.) powinny zostać przypisane do części gospodarczej. Należy dla nich przyjąć poziom dofinansowania właściwy dla części gospodarczej infrastruktury.

– w ramach realizowanych inwestycji możliwe będzie uzupełniające wsparcie infrastruktury towarzyszącej, stanowiącej element uzupełniający względem zasadniczego przedmiotu projektu, tj. infrastruktury badawczej, pod warunkiem wykazania przez Wnioskodawcę, że infrastruktura ta przyczynia się do szerszej realizacji celów projektu (w kontekście wydajności infrastruktury lub zakresu planowanej działalności badawczej).

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-infrastruktura-badawcza-sektora-nauki-2/#Niezb%C4%99dne%20dokumenty

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
Styczeń 31