Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości / 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu, RPO Kujawsko-pomorskiego

6 października 2017

AKTUALNY data naboru wniosków od 31.07.2017 do 06.10.2017

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 1.4  Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu, Schemat: Wsparcie IOB w celu świadczenia specjalistycznych usług (konkurs Nr RPKP.01.04.02-IZ.00-04-123/17).

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu są instytucje otoczenia biznesu [1]

Wnioskodawca musi posiadać siedzibę  na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru lub oświadczyć we wniosku o dofinansowanie projektu, iż w przypadku otrzymania dofinansowania będzie ją posiadał na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Dopuszcza się realizacje projektów partnerskich z zastrzeżeniem, że partnerstwo nie zostało zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014, str. 1 i nast.) (dalej: rozporządzenie 651/2014).

[1] Przez Instytucję Otoczenia Biznesu należy rozumieć każdy podmiot bez względu na formę prawną,  prowadzący  działalność gospodarczą w rozumieniu prawa unijnego, który prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, który nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe. Przy czym działalność służąca tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości jest wymieniona jako jeden z głównych celów statutowych podmiotu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące następujących przedsięwzięć:

  1. Budowy  sieci  współpracy  IOB  dotyczącej  innowacyjnej  działalności gospodarczej w celu świadczenia zaawansowanych usług dla MŚP.
  2. Wsparcia infrastrukturalnego i szkoleniowo-doradczego IOB w celu umożliwienia świadczenia specjalistycznych usług.
  3. Opracowania standardów nowych usług obejmujące testowanie usług.
KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM