Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne, RPO Podkarpackie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPPK.03.03.01-IZ-00-18-003/18 dla Działania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa ciepłownicze),
 • organizacje pozarządowe,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
 • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Budowa lub modernizacja budynków użyteczności publicznej , które będą spełniać standardy budownictwa pasywnego. Wymagania dla budynku pasywnego:

 • zapotrzebowanie na energię końcową do ogrzewania i c.w.u. (EK) ≤ 15 kWh/ m2rok (wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej, Dz. U. z 2015 r. poz. 376 z późn. zm.),
 • zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia i oświetlenia – zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 329) obowiązującymi od 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.),
 • współczynnik przenikania ciepła U dla nieprzezroczystych przegród zewnętrznych ≤ 0,15 W/m2K,
 • współczynnik przenikania ciepła U dla okien ≤ poniżej 0,8 W/m2K,
 • zastosowanie rozwiązań skutkujących wysoką szczelnością powietrzną budynku – krotność wymiany powierza ≤ 0,6 h-1 (szczelność przegród zewnętrznych budynku przy różnicy ciśnienia zewnętrznego i wewnętrznego wynoszącej 50 Pa),
 • zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego o sprawności temperaturowej co najmniej 70%,
 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii pokrywających min. 30% zapotrzebowania budynku na energię końcową,
 • niedopuszczalne ogrzewanie indywidualnym źródłem węglowym, olejem opałowym; urządzenia spalające biomasę muszą spełniać wymogi przepisów wykonawczych do Dyrektywy Ecodesign obowiązujące od 2021 r. oraz wymogi klasy 5.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/331-realizacja-planow-niskoemisyjnych-budynki-pasywne-nr-naboru-rppk030301-iz-00-18-00318/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
30 listopada 2018