Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży / 10.1.4 Edukacja przedszkolna, RPO Mazowieckie

28 lutego 2019

Konkurs nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-080/19 dla Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży / 10.1.4 Edukacja przedszkolna, w ramach RPO Mazowieckiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

Organ prowadzący ośrodki wychowania przedszkolnego planowane do objęcia wsparciem.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez[1]:

  1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP), również specjalnych i integracyjnych;
  2. dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.Działania te mogą być realizowane samodzielnie.
  3. rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów;
  4. wydłużenie godzin pracy OWP;
  5. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

[1] Realizacja typów operacji wymienionych w podpunktach c), d) i e) możliwa jest jedynie jako uzupełnienie działań przewidzianych do realizacji w konkretnym OWP w typach operacji a) i/lub b).

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/101-ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-1014-edukacja-przedszkolna-3/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
28 lutego 2019