Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.4 Tereny inwestycyjne, RPO Warmińsko-mazurskie

28 lutego 2019

Konkurs nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/19 dla Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.4 Tereny inwestycyjne, w ramach RPO Warmińsko-mazurskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

  • Przedsiębiorstwa (MŚP)
  • Jednostki samorządu terytorialnego
  • Specjalne strefy ekonomiczne (pod warunkiem przygotowania terenów na potrzeby MŚP)

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą następujące typy projektów:

  1. Utworzenie nowych lub dostosowanie istniejących terenów na rzecz rozwoju gospodarczego,
  2. Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych,
  3. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa, ciepłownicza), budowa lub modernizacja układu komunikacyjnego dla terenu inwestycyjnego (wewnętrzna infrastruktura drogowa, wewnętrzna infrastruktura kolejowa)

Wśród terenów objętych poddziałaniem będą także obszary powojskowe – nie pozostające w zasobach Agencji Mienia Wojskowego ani żadnej innej instytucji zarządzającej terenami wojskowymi, a także tereny poprzemysłowe, pokolejowe i popegeerowskie.

Powyższym działaniom towarzyszyć będą mogły działania promocyjne służące upowszechnieniu wiedzy o dostępności infrastruktury (wyłącznie jako komponent projektu inwestycyjnego).

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego. Ponadto preferowane będą projekty przedsiębiorstw oraz przedsięwzięcia wynikające z lokalnych/ponadlokalnych planów rewitalizacji miast i komplementarne do realizowanych w ramach osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji oraz działań finansowanych przy udziale Europejskiego Funduszu Społecznego.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/13-przedsiebiorczosc-wsparcie-przedsiebiorczosci-134-tereny-inwestycyjne-konkurs-nr-rpwm010304-iz00-28-00119/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
28 lutego 2019