Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, RPO Łódzkie

8 października 2018

Konkurs nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-041/18, dla Działania 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, w ramach RPO Województwa Łódzkiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

– przedsiębiorstwa;

– konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy.

Liderem konsorcjum przemysłowego musi być przedsiębiorstwo.W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

– przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

Wyłącznie w przypadku przedsiębiorstw możliwe jest finansowanie w ramach projektu prac przedwdrożeniowych, które są związane z realizowanymi badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi.

Wsparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty wpisujące się w zakres tematyczny konkursu, wynikający z Agendy Badawczej Wspólnego Przedsięwzięcia pn. „Łódzkie w dobrym zdrowiu”.

 

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-inwestycje-przedsiebiorstw-w-badania-i-innowacje-122-projekty-br-przedsiebiorstw-7/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
8 października 2018