Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, RPO Podlaskie

5 października 2018

Konkurs nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-061/18, dla Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, w ramach RPO Województwa Podlaskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

– Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:

– organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły/placówki funkcjonujące w systemie oświaty;

– instytucje naukowe, w tym uczelnie.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR, szczególności poprzez realizację projektów tj.

– Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa), w tym w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych, poprawa jakości usług świadczonych w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, pomoc stypendialna.

– Doskonalenie umiejętności (w szczególności interpersonalnych i społecznych), kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz niezbędnych na rynku pracy postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa).

– Kompleksowe programy tworzenia warunków w szkołach i placówkach systemu oświaty dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych

– Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach i placówkach systemu oświaty

– Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę sytemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością oraz wsparcie na rzecz ucznia młodszego

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/91-rewitalizacja-spoleczna-i-ksztaltowanie-kapitalu-spolecznego-105/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
5 października 2018