Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym / 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, RPO Łódzkie

15 października 2018

Konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-005/18, dla Działania 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym / 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, w ramach RPO Województwa Łódzkiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

 • Instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
 • Organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Podmioty lecznicze.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Projekt musi zakładać świadczenie co najmniej jednej z następujących usług:

 • usługi pielęgnacyjne / opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej lub
 • usługi w ramach opieki paliatywnej / hospicyjnej realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej lub
 • usługi pielęgniarki wykraczające poza gwarantowane świadczenia określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej lub
 • opiekę zdrowotną dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie centrum zdrowia psychicznego lub zespołów leczenia środowiskowego lub usługi w dziennych domach opieki medycznej.

Działania skierowane do osób niesamodzielnych można rozszerzyć o wsparcie dla opiekunów faktycznych i podmiotów leczniczych świadczących usługi na rzecz osób niesamodzielnych tj:

 • zapewnienie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi w zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin, w tym opieki domowej lub miejsc opieki w dziennych formach;
 • wsparcie psychologiczne lub szkolenia dla opiekunów, w szczególności członków rodzin, w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi;
 • szkolenia oraz doradztwo w zakresie dostosowania podmiotów leczniczych do potrzeb osób niesamodzielnych.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/92-uslugi-na-rzecz-osob-zagrozonych-ubostwem-lub-wykluczeniem-spolecznym-921-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-12/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
15 października 2018