Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 9.1 Aktywna integracja (RPO Dolnośląskiego) / 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskie

5 czerwca 2019

Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-352/19 dla Działania 9.1 Aktywna integracja (RPO Dolnośląskiego) / 9.1.1 Aktywna integracja, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

a) w zakresie drugiego typu projektów w ramach operacji 9.1.A:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

– jednostki organizacyjne j.s.t.;

– jednostki organizacyjne pomocy społecznej;

– organizacje pozarządowe;

– lokalne grupy działania;

– podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne;

– kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

– PFRON.

b) w zakresie projektów typu 9.1.C:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

– jednostki organizacyjne j.s.t.;

– jednostki organizacyjne pomocy społecznej;

– organizacje pozarządowe;

– lokalne grupy działania;

– podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne;

– kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

– drugi typ operacji 9.1.A., tj. projekty na rzecz integracji społeczno- zawodowej, obejmujące następujące instrumenty:

a) usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego), prowadzące do integracji społecznej i zawodowej – jedynie jako element projektu;

b) wdrożenie/ zastosowanie form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji zawodowej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy);

c) działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z główną grupą docelową);

d) usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym (wyłącznie pod warunkiem, gdy jej udzielenie jest niezbędne, aby zapewnić indywidualizację i kompleksowość wsparcia dla uczestnika projektu) (np. usługi asystenckie);

e) wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby z niepełnosprawnościami, w tym zaburzone psychicznie;

f) wsparcie w zakresie przygotowania osób z niepełnosprawnością do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia realizowanego przez środowiskowe domy samopomocy;

g) promocja i wsparcie wolontariatu w zakresie integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

h) organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej treningi;

i) kursy i szkolenia służące rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych;

j) kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych lub umiejętności pożądanych na rynku pracy;

k) staże, praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy;

l) poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy;

ł) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia) oraz specjalistyczne (wynikające z danej niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionej osoby z niepełnosprawnością;

m) zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby z niepełnosprawnością przez trenera pracy/ asystenta zawodowego u pracodawcy;

n) skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ;

o) jednorazowy dodatek relokacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości 80 km od miejsca stałego zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania;

p) skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla osób z otoczenia (jako element projektu);

r) skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (jako element projektu);

s) skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu, w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jako element projektu);

t) skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii (jako element projektu).

– typ operacji 9.1.C., tj. projekty w zakresie:

1) wsparcia służącego poprawie dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej realizowanych przez podmioty, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (tj. Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS)) poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej:

a) w istniejących CIS lub KIS;

b) poprzez utworzenie nowych CIS lub KIS.

i/lub

2) wsparcia dla zatrudnienia i usług rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami poprzez:

a) tworzenie nowych Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ) (wyłącznie w przypadku, gdy analiza potrzeb regionu wykaże potrzebę tworzenia kolejnych podmiotów tego typu oraz zagwarantowana zostanie trwałość ich funkcjonowania);

b) zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji;

c) wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej, w tym wsparcie dla osób zatrudnionych w ZAZ usługami asystenckimi oraz usługami trenera pracy, umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienie, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia;

d) tworzenie nowych WTZ (wyłącznie w przypadku, gdy analiza potrzeb regionu wykaże potrzebę tworzenia kolejnych podmiotów tego typu oraz zagwarantowana zostanie trwałość ich funkcjonowania);

e) wsparcie w zakresie przygotowania osób z niepełnosprawnością do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej;

f) wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących Warsztatach Terapii Zajęciowej (WTZ);

g) wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji, obowiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej. W tej formie wsparcia istnieje możliwość wsparcia uczestników WTZ usługami asystenckimi oraz usługami trenera pracy, umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia, umożliwia się także realizację praktyk lub staży dla uczestników WTZ;

h) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością lub dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jako element kompleksowego projektu).

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/91-aktywna-integracja-rpo-dolnoslaskiego-911-aktywna-integracja-konkursy-horyzontalne-11/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
5 czerwca 2019