Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, RPO Kujawsko-pomorskie

Styczeń 18

Konkurs nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-236/18, dla Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

a) jednostki samorządu terytorialnego,

b) związki jednostek samorządu terytorialnego,

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

d) samorządowe jednostki organizacyjne,

e) organizacje pozarządowe,

f) przedsiębiorstwa,

g) partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  • projekty wpisujące się w obszary zidentyfikowane w dokumencie „Plan Działań dla Priorytetu Inwestycyjnego 8b w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” oraz
  • wpisujące się w następujące typy projektów:
  1. Wykorzystanie i rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego, zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych, w tym budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
  2. Zakup wyposażenia i sprzętu związanego z wykorzystaniem i rozwojem zasobów dziedzictwa kulturowego, zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych (typ wsparcia możliwy do realizacji wyłącznie w powiązaniu z typem 1).

Dodatkowo, jako część szerszego projektu związanego z rozwojem infrastruktury uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjnej możliwe będzie dofinansowanie wydatków związanych z infrastrukturą techniczną, w tym m.in. infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, drogami wewnętrznymi i parkingami, o ile jest niezbędne do osiągnięcia celu projektu. Wydatki te powinny stanowić mniejszą część wydatków kwalifikowanych w projekcie.

Nie będą uznane za kwalifikowalne wydatki z zakresu infrastruktury sportowej np. hale sportowe, sale gimnastyczne, boiska, lodowiska, kryte baseny (za wyjątkiem basenów korzystających ze źródeł geotermalnych, wód leczniczych i mineralnych), budynki służące funkcjom administracyjno-zarządczym, inwestycje dotyczące bazy noclegowej i parki rozrywki.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/65-rozwoj-potencjalu-endogenicznego-regionu-2/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
Styczeń 18