Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, RPO Świętokrzyskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-199/18, dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

– jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST,

– związki i porozumienia JST.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

– budowa/ rozbudowa/ przebudowa sieci kanalizacyjnej dla ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM, ujętych w KPOŚK, spełniająca współczynnik koncentracji 120 mieszkańców na 1 km sieci lub 90 mieszkańców na 1 km sieci zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1586);

– budowa/ rozbudowa/ przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM, ujętych w KPOŚK,

– budowa/ rozbudowa/ przebudowa systemów zaopatrzenia w wodę w tym instalacja inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi (zakup urządzeń do pomiaru, uzdatniania i kontroli jakości wody) wyłącznie jako niewielka część  (do 20% kosztów  kwalifikowalnych projektu) kompleksowego projektu regulującego gospodarkę ściekową (tj. przy jednoczesnej realizacji na danym obszarze sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej),

– budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków  komunalnych (przydomowe lub przyzakładowe oczyszczalnie ścieków) w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM, ujętych w KPOŚK, na obszarach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie niezasadna, a ich realizacja przyczyni się do osiągnięcia pełnej zgodności aglomeracji wskazanych w KPOŚK z wymogami dyrektywy ściekowej (zgodnie z Rozporządzeniem Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły, brak możliwości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze górnej Wisły),

– budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM ujętych w KPOŚK.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/43-gospodarka-wodno-sciekowa-rpsw040300-iz00-26-19918/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
30 listopada 2018