Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych / 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, RPO Dolnośląskie

Luty 25

Konkurs nr RPDS.03.04.02-IZ.00-02-318/18, dla Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych / 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

jednostki organizacyjne jst;

jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;

przedsiębiorcy będący zarządcami infrastruktury lub świadczący usługi w zakresie transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich;

organizacje pozarządowe; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

3.4 b) – inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast np. P&R, B&R, zintegrowane centra przesiadkowe, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, stacje tankowania paliw alternatywnych (np. CNG, LNG, LPG), wspólny bilet (przy czym stacje ładowania pojazdów elektrycznych, wspólny bilet itp. nie mogą stanowić samodzielnego elementu projektu lecz jedynie uzupełniający, poniżej 49% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu);

3.4 c) – inwestycje (budowa, rozbudowa) związane z systemami zarządzania ruchem i energią (infrastruktura, oprogramowanie);

3.4 d) – inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast: drogi rowerowe, ciągi pieszo – rowerowe, przy czym możliwe jest finansowanie samego ciągu pieszego (ale nie może on stanowić odrębnego projektu, a jedynie element uzupełniający), jeśli jego separacja od ciągu rowerowego wynika z warunków lokalnych, np. ciąg pieszo – rowerowy prowadzi do skrzyżowania, za którym nie ma możliwości kontynuowania ciągu łącznie i istnieje konieczność oddzielenia drogi dla rowerów od ciągu pieszego – na tym odcinku możliwa jest inwestycja również w ciąg pieszy. Koszt takiego wydzielonego ciągu pieszego powinien zawsze stanowić mniej niż 49% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w projekcie przeznaczonych na drogi rowerowe realizowane na obszarze ZIT WrOF.

Kategorie interwencji dla niniejszego konkursu (zakres interwencji dominujący):

043 Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor)

044 Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji)

090 Ścieżki rowerowe i piesze.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/34-wdrazanie-strategii-niskoemisyjnych-342-wdrazanie-strategii-niskoemisyjnych-zit-wroclawskiego-obszaru-funkcjonalnego-2/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
Luty 25