Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, RPO Świętokrzyskie

3 czerwca 2019

Konkurs nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-255/19 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

– Spełniające kryteria dot. statusu przedsiębiorstwa wynikające z załącznika nr I do Rozporządzenia nr 651/2014. Status przedsiębiorstwa jest weryfikowany zarówno na    etapie    oceny  projektu,  jak  również  przed  podpisaniem  umowy o dofinansowanie,

– Posiadające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

– prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły, generują przychody oraz wykazują zatrudnienie (w przypadku osób fizycznych do zatrudnienia wlicza się samozatrudnienie) przez okres  nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia rozpoczęcia naboru. W tym  okresie  działalność  wnioskodawcy  nie  może  podlegać zawieszeniu;

– nie otrzymały dofinansowania w ramach Działania 2.5 RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz nie są i nie były powiązane w okresie od 29.04.2018r. z podmiotami, które otrzymały dofinansowanie w ramach Działania 2.5 RPOWŚ na lata 2014-2020.

W ramach niniejszego konkursu wsparcie kierowane będzie dla projektów charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności oraz zakładających znaczący wzrost zatrudnienia. Projekty realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych lub procesowych o charakterze innowacyjnym, uzupełniająco zmian marketingowych i/lub organizacyjnych.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

– dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą;

– dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

W wyniku realizacji projektu musi nastąpić wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o skali co najmniej regionalnej, tj. stosowanej w województwie nie dłużej niż 3 lata. Powyższe będzie weryfikowane w trakcie oceny spełnienia kryteriów wyboru projektu.

Link do ogłoszenia: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/25-wsparcie-inwestycyjne-sektora-msp-4/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
3 czerwca 2019