Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej, RPO Zachodniopomorskie

7 sierpnia 2018

Konkurs nr RPZP.01.03.00-IZ.00-32-001/18 dla Działania 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej, w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

a)uczelnie wyższe,
b)jednostki naukowe,
c)konsorcja naukowo-przemysłowe, w których rolę wiodącą (lidera) pełni podmiot o którym mowa w ppkt. a) lub b).

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, których projekty zostały ujęte w załączniku 5b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na dzień zamknięcia naboru wniosków.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

1. Stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach odpryskowych/spółkach celowych, w szczególności zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
2. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa odpryskowe.
3. Wsparcie na pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej (tzw. bon na patent).
4. Projekty zakładające zakup wsparcia doradczego dotyczącego pobudzania transferu technologii i procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw odpryskowych, w szczególności:
a) usługi doradcze w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji, w tym m.in. w zakresie zawierania umów np.: licencyjnych, sprzedaży własności do wynalazku objętego zgłoszeniem patentowym, o wykonanie usług badawczych, o współpracę badawczo-rozwojową, o przeniesienie autorskich praw majątkowych,b) usługi doradcze w zakresie budowania i utrzymywania sieci powiązań między środowiskiem naukowym, a otoczeniem gospodarczym, w tym doradztwo w zakresie zawierania umów o powiązaniu kooperacyjnym,
c) nawiązywanie kontaktów i organizacja spotkań z przedstawicielami środowiska naukowego i gospodarczego służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych.

Link do ogłoszenia: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/13-rozwoj-publicznej-infrastruktury-badawczej-0

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
7 sierpnia 2018