Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie naboru wniosków – 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, RPO Kujawsko-pomorskiego

13 października 2017

scaffolding-179204_1280
AKTUALNY data naboru wniosków od 30.06.2017 do 13.10.2017

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej (konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-104/17).

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

a) jednostkę samorządu terytorialnego, samorządową jednostkę organizacyjną, związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;

b) inną jednostkę sektora finansów publicznych;

c) przedsiębiorstwo komunalne;

d) organizację pozarządową;

e) kościół lub związek wyznaniowy lub osobę prawną kościoła lub związku wyznaniowego;

f)  podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, (z wyłączeniem obiektów szpitali, których funkcjonowanie w publicznym systemie zdrowia nie wynika z map potrzeb zdrowotnych (zwanej dalej mapą));

g) partnera prywatnego we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:

Projekty dotyczące przedsięwzięć z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych, w tym m.in.:

a) ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją,

b) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,

c) realizacja mikrokogeneracji (tj. – proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o wykorzystanie urządzeń małych i średnich mocy.) lub mikrotrigeneracji (tj. – efektywne wykorzystanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu w jednej instalacji.) na potrzeby własne,

d) budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.

 

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM