Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja / 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, RPO Podlaskie

26 listopada 2018

Konkurs nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-001/18 dla Działania 3.1 Kształcenie i edukacja / 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, w ramach RPO Województwa Podlaskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

1.Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach na obszarach gmin o największym zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci niepełnosprawnościami.

  1. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.
  2. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów. Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:
  • zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591): korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego;zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna.
  1. Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego.
  2. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/31-ksztalcenie-i-edukacja-311-zapewnienie-rownego-dostepu-do-wysokiej-jakosci-edukacji-przedszkolnej-5/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
26 listopada 2018