polska-ukriana

конференции “Go Poland!”/ Konferencja „Go Poland!”

26 октября 2016 г. в Киевской Торгово-Промышленной палате президент компании Faber Consulting принял участие в конференции “Go Poland!”. Вместе с SPS Tax&Law и г-ном Бартломеем Пшиборовским мы имели честь быть одними из организаторов этого мероприятия. Мы выражаем благодарность нашим украинским Друзьям за приглашение и гостеприимство. Встреча принесла интересные контакты, а мы будем продолжать свою деятельность в Украине (кажется, готовится повторное мероприятие и небольшой тур по этой прекрасной стране). Вскоре мы сообщим дополнительную информацию на эту тему. Тем временем, мы приглашаем польских и украинских предпринимателей к сотрудничеству, вместе с SPS Tax&Law мы «многое» можем сделать на Украине! В приложении презентация с конференции на русском языке.

 

 

Dnia 26.10.2016 w Kijowskiej Izbie Przemysłowo- Handlowej Prezes Faber Consulting uczestniczył w konferencji „Go Poland!”. Wraz z SPS Tax&Law i Panem Bartłomiejem Przyborowskim mieliśmy honor być współorganizatorami przedsięwzięcia. Dziękujemy naszym ukraińskim Przyjaciołom za zaproszenie i miłą gościnę. Spotkanie zaowocowało ciekawymi kontaktami, a my będziemy kontynuować naszą aktywność na Ukrainie (chyba szykuje się powtórka i mały tour po tym pięknym kraju). Już wkrótce więcej informacji na ten temat. Tymczasem zapraszamy przedsiębiorców polskich i ukraińskich do współpracy, wspólnie z SPS Tax&Law możemy na Ukrainie „wiele”! W załączniku prezentacja z konferencji w języku rosyjskim

 

 

 

Faber Consulting Polska

Poszukujemy pracownika!

Faber Consulting Sp. z o.o. to lider rynku doradztwa funduszowego w Polsce. Firma wielokrotnie nagradzana była w wielu ogólnopolskich rankingach. Celem Faber Consulting jest realne rozwiązywanie problemów naszych klientów i dopasowywanie produktów do ich potrzeb.
W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy kandydatów na stanowisko: Konsultant ds. Obsługi Projektów.

Nr ref. 4/FCP/2016

Miejsce pracy: Toruń

Opis stanowiska:
Poszukujemy Konsultanta – specjalisty w zakresie przygotowywania biznesplanów, studiów wykonalności i wniosków o dofinansowanie.

Zakres obowiązków na stanowisku obejmuje:
– pozyskiwanie klientów
– kontakty z klientem w celu uzyskania danych niezbędnych do przygotowania biznesplanu projektu
– przygotowanie części opisowej dokumentów (analizy otoczenia, analizy struktury wewnętrznej, opisy techniczne itp.)
– konsultacje z klientem dotyczące zawartości dokumentów
– archiwizację zgodną z procedurami firmy.

Wymagania:
– wykształcenie wyższe; preferowane ekonomiczne
– wysokie umiejętności interpersonalne, w tym: łatwość nawiązywania kontaktów (obsługi klienta), umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, systematyczność
– znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
– mile widziane czynne prawo jazdy – kat. B
– umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy:
– ciekawą pracę z możliwością rozwoju
– motywacyjny system wynagrodzeń
– możliwe różne formy współpracy – do uzgodnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny) na adres: biuro@faberconsulting.com do dnia 31.11.2016 r oraz wpisanie w temacie wiadomości numeru referencyjnego.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883)”.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Faber Consulting Polska

Dotacje na projekty B+R

Przedsiębiorcy mają wiele szans, aby zdobyć dofinansowanie na wprowadzanie w życie wyników prac badawczo-rozwojowych.

Jednym z priorytetów unijnej perspektywy na lata 2014-2020 jest dotowanie projektów badawczych, innowacji i komercjalizacja uzyskanych rezultatów. W ten system wsparcia idealnie wpisuje się motto „Od pomysłu do rynku”, które jest jednym z haseł Programu Inteligentny Rozwój (POIR). Instrumentem, który w największym stopniu wspomaga wdrożenie nowych rozwiązań, jest tu poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” POIR. Ale przykłady wsparcia tego typu działalności znajdziemy także w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO) — jednym z nich jest działanie 3.7 „Wzrost konkurencyjności MSP” z RPO Województwa Lubelskiego.

Od B+R do rynku

„Badania na rynek” to wsparcie z rekordową pulą na jeden projekt wśród konkursów organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Maksymalna wartość dofinansowania dla firm z sektora MSP to 20 mln zł. Nabór rozpoczął się w czerwcu i będzie trwał do 31 sierpnia. Wnioskodawcy zawalczą o pieniądze na wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów albo usług. Dofinansowanie można dostać też na eksperymentalne prace rozwojowe i doradztwo. Na najlepsze projekty czeka łącznie miliard zł, z czego 10 proc. zostało przeznaczone na przedsięwzięcia realizowane w woj. mazowieckim. Warto zaznaczyć, że działania B+R w poddziałaniu 3.2.1 można prowadzić samodzielnie lub na zlecenie.

Wnioskodawcy powinni pamiętać o tym, że na unijne fundusze szansę mają tylko projekty o innowacyjności produktowej w skali minimum polskiego rynku. Premiowane będą przedsięwzięcia, których tematyka wpisuje się w jedną z krajowych inteligentnych specjalizacji. I jeszcze jedno ważne kryterium — przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, wnioskodawca powinien osiągnąć przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 1 mln zł.

Za co więcej punktów

W ocenie złożonych projektów najbardziej liczyć się będzie innowacyjność produktu i potencjał rynkowy nowego rozwiązania. Eksperci mogą też przyznać punkty m.in. za racjonalność wydatków w ramach projektu, przygotowanie do realizacji i to, czy planowane przedsięwzięcie wpisuje się w politykę zrównoważonego rozwoju.

Jakie koszty inwestycyjne sfinansuje poddziałanie „Badania na rynek”? W pierwszej kolejności wymienić należy wydatki na środki trwałe, które pozwolą na produkcję i wydatki na wartości niematerialne i prawne. Dotację można przeznaczyć np. na budowę i wyposażenie obiektu, w którym zamierza się prowadzić produkcję. Trzeba jednak pamiętać o tym, że koszty zakupu nieruchomości oraz robót i materiałów budowlanych, łącznie nie mogą przekroczyć 20 proc. wydatków kwalifikujących się do wsparcia.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 10 mln zł, co dla mniejszych firm może stanowić barierę. Na eksperymentalne prace rozwojowe mikro i małe firmy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 45 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, natomiast średnie — do 35 proc. Pieniądze można dostać również na usługi doradcze — w tym przypadku dotacja pokryje połowę kosztów kwalifikowanych.

Źródło: http://pulsinnowacji.pb.pl/4590055,31001,puls-funduszy-unijnych-projekty-b-r-wdrozysz-za-unijne-dotacje

Faber Consulting Polska

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Otwiera się możliwość pozyskania finansowania w ramach konkursu organizowanego przez PARP w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020.

Wsparciem objęte są projekty polegające na uczestniczeniu w działaniach promocyjnych (np. organizacja stoiska wystawowego, podróże służbowe, transport i ubezpieczenie eksponatów, reklama, pokazy, prezentacje) przewidzianych w branżowych programach promocji (IT/ICT, kosmetyka, meble, polskie specjalności żywnościowe, usługi prozdrowotne, sprzęt medyczny). Zakres rzeczowy projektu musi dotyczyć rodzaju i zakresu działań promocyjnych określonych w danym branżowym programie promocji oraz zostać zrealizowany zgodnie z terminami wynikającymi z danego branżowego programu promocji. Ponadto musi dotyczyć co najmniej obligatoryjnych rodzajów działań promocyjnych określonych w danym branżowym programie promocji oraz co najmniej minimalnej liczby tych działań wskazanej w danym branżowym programie promocji.

Dofinansowanie może zostać udzielone w formie pomocy publicznej (do 50% kosztów kwalifikowalnych) lub w formie de minimis (od 60% do 85% kosztów kwalifikowalnych).

WYPEŁNIJ ANKIETĘ