Faber Consulting Polska

Dotacje na projekty B+R

Przedsiębiorcy mają wiele szans, aby zdobyć dofinansowanie na wprowadzanie w życie wyników prac badawczo-rozwojowych.

Jednym z priorytetów unijnej perspektywy na lata 2014-2020 jest dotowanie projektów badawczych, innowacji i komercjalizacja uzyskanych rezultatów. W ten system wsparcia idealnie wpisuje się motto „Od pomysłu do rynku”, które jest jednym z haseł Programu Inteligentny Rozwój (POIR). Instrumentem, który w największym stopniu wspomaga wdrożenie nowych rozwiązań, jest tu poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” POIR. Ale przykłady wsparcia tego typu działalności znajdziemy także w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO) — jednym z nich jest działanie 3.7 „Wzrost konkurencyjności MSP” z RPO Województwa Lubelskiego.

Od B+R do rynku

„Badania na rynek” to wsparcie z rekordową pulą na jeden projekt wśród konkursów organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Maksymalna wartość dofinansowania dla firm z sektora MSP to 20 mln zł. Nabór rozpoczął się w czerwcu i będzie trwał do 31 sierpnia. Wnioskodawcy zawalczą o pieniądze na wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów albo usług. Dofinansowanie można dostać też na eksperymentalne prace rozwojowe i doradztwo. Na najlepsze projekty czeka łącznie miliard zł, z czego 10 proc. zostało przeznaczone na przedsięwzięcia realizowane w woj. mazowieckim. Warto zaznaczyć, że działania B+R w poddziałaniu 3.2.1 można prowadzić samodzielnie lub na zlecenie.

Wnioskodawcy powinni pamiętać o tym, że na unijne fundusze szansę mają tylko projekty o innowacyjności produktowej w skali minimum polskiego rynku. Premiowane będą przedsięwzięcia, których tematyka wpisuje się w jedną z krajowych inteligentnych specjalizacji. I jeszcze jedno ważne kryterium — przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, wnioskodawca powinien osiągnąć przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 1 mln zł.

Za co więcej punktów

W ocenie złożonych projektów najbardziej liczyć się będzie innowacyjność produktu i potencjał rynkowy nowego rozwiązania. Eksperci mogą też przyznać punkty m.in. za racjonalność wydatków w ramach projektu, przygotowanie do realizacji i to, czy planowane przedsięwzięcie wpisuje się w politykę zrównoważonego rozwoju.

Jakie koszty inwestycyjne sfinansuje poddziałanie „Badania na rynek”? W pierwszej kolejności wymienić należy wydatki na środki trwałe, które pozwolą na produkcję i wydatki na wartości niematerialne i prawne. Dotację można przeznaczyć np. na budowę i wyposażenie obiektu, w którym zamierza się prowadzić produkcję. Trzeba jednak pamiętać o tym, że koszty zakupu nieruchomości oraz robót i materiałów budowlanych, łącznie nie mogą przekroczyć 20 proc. wydatków kwalifikujących się do wsparcia.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 10 mln zł, co dla mniejszych firm może stanowić barierę. Na eksperymentalne prace rozwojowe mikro i małe firmy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 45 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, natomiast średnie — do 35 proc. Pieniądze można dostać również na usługi doradcze — w tym przypadku dotacja pokryje połowę kosztów kwalifikowanych.

Źródło: http://pulsinnowacji.pb.pl/4590055,31001,puls-funduszy-unijnych-projekty-b-r-wdrozysz-za-unijne-dotacje

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM