Faber Consulting Polska

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Otwiera się możliwość pozyskania finansowania w ramach konkursu organizowanego przez PARP w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020.

Wsparciem objęte są projekty polegające na uczestniczeniu w działaniach promocyjnych (np. organizacja stoiska wystawowego, podróże służbowe, transport i ubezpieczenie eksponatów, reklama, pokazy, prezentacje) przewidzianych w branżowych programach promocji (IT/ICT, kosmetyka, meble, polskie specjalności żywnościowe, usługi prozdrowotne, sprzęt medyczny). Zakres rzeczowy projektu musi dotyczyć rodzaju i zakresu działań promocyjnych określonych w danym branżowym programie promocji oraz zostać zrealizowany zgodnie z terminami wynikającymi z danego branżowego programu promocji. Ponadto musi dotyczyć co najmniej obligatoryjnych rodzajów działań promocyjnych określonych w danym branżowym programie promocji oraz co najmniej minimalnej liczby tych działań wskazanej w danym branżowym programie promocji.

Dofinansowanie może zostać udzielone w formie pomocy publicznej (do 50% kosztów kwalifikowalnych) lub w formie de minimis (od 60% do 85% kosztów kwalifikowalnych).

WYPEŁNIJ ANKIETĘ