Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosku – Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, RPO Kujawsko-pomorskie

17 czerwca 2019

Konkurs nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-279/19 dla działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

1) jednostka samorządu  terytorialnego,

2) związek jednostek samorządu terytorialnego,

3) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,

4) samorządowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną,

5) organizacja pozarządowa,

6) kościół,

7) związek wyznaniowy,

8) osoba prawna kościoła,

9) osoba prawna związku wyznaniowego.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Projekty dotyczące przebudowy, remontu, wyposażenia zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania chronione (możliwa interwencja poza części wspólne budynków). Usługi mieszkalnictwa chronionego, świadczone w ramach wspartej infrastruktury, adresowane są/będą do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

  1. w przypadku mieszkań treningowych:

–  osób opuszczających pieczę zastępczą, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.);

–  osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.);

–  osób z niepełnosprawnością;

–  osób niesamodzielnych.

  1. w przypadku mieszkań wspieranych:

– osób z niepełnosprawnością;

– osób niesamodzielnych.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/61-inwestycje-w-infrastrukture-zdrowotna-i-spoleczna-612-inwestycje-w-infrastrukture-spoleczna-9/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
17 czerwca 2019