Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej / 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, RPO Kujawsko-pomorskie

12 października 2018

Konkurs nr RPKP.09.04.01-IZ.00-04-230/18, dla Działania 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej / 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, w ramach RPO Kujawsko-pomorskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

– Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej posiadające akredytację

– podmioty lub partnerstwa świadczące usługi wsparcia ekonomii społecznej nieposiadające akredytacji, o ile uzyskają taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu.  Umowa o dofinansowanie projektu nie może zostać zawarta z wnioskodawcą, który nie przedłoży IZ RPO WK-P dokumentu potwierdzającego otrzymanie akredytacji.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Wspieranie przedsiębiorczości społecznej oraz ekonomii społecznej zapewniające w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny:

 1. a)    Wsparcie służące tworzeniu nowych podmiotów ekonomii społecznej obejmujące:
 2. działania z zakresu animacji i inkubacji;
 3. wsparcie w zakresie szkoleń (w tym szkoleń zawodowych niezbędnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym), doradztwa oraz innych form służących nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej w postaci przedsiębiorstwa społecznego w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną,
 4. bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacje) na tworzenie nowych miejsc pracy poprzez utworzenie przedsiębiorstwa społecznego,
 5. wsparcie pomostowe w formie finansowej, wsparcie pomostowe w formie zindywidualizowanych usług w szczególności ukierunkowanych na wzmocnienie kompetencji biznesowych;
 6. b)    Wsparcie rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej poprzez:
 7. działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych, doświadczenia zawodowego pracowników oraz wolontariuszy PES w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną,
 8. działania służące nabyciu lub podniesieniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną,
 9. działania ukierunkowane na rozwój specjalistycznych usług dla podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności usług o charakterze biznesowym,
 10. c)    Wsparcie  finansowe i merytoryczne (dotacje i wsparcia pomostowe) na tworzenie nowych miejsc pracy:
 11. w istniejących podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne,
 12. w istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/94-wzmocnienie-sektora-ekonomii-spolecznej-941-rozwoj-podmiotow-sektora-ekonomii-spolecznej-1/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
12 października 2018