Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie – Typ projektu B, RPO Małopolskie

3 października 2018

Konkurs nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-033/18, dla Działania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie – Typ projektu B, w ramach RPO Województwa Małopolskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

–        jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

–        jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

–        organizacje pozarządowe,

–        organizacje non-profit,

–     kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

,-        podmioty ekonomii społecznej,

–        przedsiębiorcy,

–        instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi medyczne.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może być realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy przepisów prawa obowiązującego.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzież w wieku szkolnym (do ukończenia szkoły podstawowej) oraz ich rodziny.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu B wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży.

W ramach konkursu wyłonione zostaną projekty służące wdrożeniu trzech  Regionalnych Programów Zdrowotnych (RPZ) w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością w następujących obszarach:

  • Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym” stanowiącym Załącznik nr 15 do Regulaminu,
  • Wczesne  wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy” stanowiącym Załącznik nr 16 do Regulaminu,
  • Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat” stanowiącym Załącznik nr 17 do Regulaminu.

Zakres działań przewidzianych do realizacji w projekcie musi być zgodny z zapisami poszczególnych Regionalnych Programów Zdrowotnych.

Jeden wniosek o dofinansowanie nie może dotyczyć więcej niż jednego, wybranego RPZ.

 

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/921-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-w-regionie-typ-projektu-b/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
3 października 2018