Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT / 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, RPO Kujawsko-pomorskie

12 października 2018

Konkurs nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-229/18, dla Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT / 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

 • jednostka samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna.

W przypadku realizacji projektu partnerskiego liderem może być podmiot wskazany powyżej, natomiast partnerem/mi każdy inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową) na podstawie odrębnych przepisów.  Jednocześnie wnioskodawca i partner (jeśli w projekcie realizuje takie usługi) musi prowadzić w swojej działalności statutowej usługi społeczne (tj. usługi opiekuńcze).  Wnioskodawca zawsze musi prowadzić w swojej działalności statutowej usługi społeczne.

W przypadku projektu partnerskiego kiedy realizatorem usług społecznych w projekcie jest zarówno Wnioskodawca jak i Partner to usługi społeczne muszą prowadzić w swojej działalności statutowej zarówno Partner jak i Wnioskodawca. W przypadku projektu partnerskiego, w którym Partner nie realizuje usług społecznych a bierze udział w innego rodzaju działaniach nie jest wymagane, aby prowadził w swojej działalności statutowej usługi społeczne.

W przypadku realizacji w ramach jednego projektu usług społecznych (tj. usług opiekuńczych) i zdrowotnych, ww. podmioty muszą prowadzić w swojej działalności statutowej jednocześnie usługi społeczne (tj. usługi opiekuńcze) i zdrowotne.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami świadczone w lokalnej społeczności obejmujące:

 1. tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki, w tym:
 • dziennych domów pobytu,
 • środowiskowych domów samopomocy,
 • klubów samopomocy,
 • mieszkań chronionych i wspomaganych,
 • innych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową;
 1. rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku w tym:
 • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • usługi dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowych,
 • usługi asystenckie;
 1. rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieka i inne formy niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizację środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii;
 2. uzupełniająco do typu a, b, c:
 • sfinansowanie wypożyczenia niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób (w tym sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego),
 • inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków),
 • działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności rodzin i opiekunów faktycznych służące poprawie jakości usług opiekuńczych (m.in.: kształcenie, poradnictwo).

 

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/91-wlaczenie-spoleczne-i-rozwoj-uslug-opiekunczych-w-ramach-zit-912-rozwoj-uslug-opiekunczych-w-ramach-zit-2/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
12 października 2018