Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, RPO Lubuskie

5 października 2018

Konkurs nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/18, dla Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, w ramach RPO Województwa Lubuskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

– jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

– jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

– organizacje pozarządowe,

– przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

– osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,

– instytucje rynku pracy,

– podmioty ekonomii społecznej,

– podmioty działające w obszarze rynku pracy,

– podmioty zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Kompleksowe programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych obejmujące kompleksowe działania z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadzące do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia z obligatoryjnym wykorzystaniem indywidualnych diagnoz w zakresie rozwoju społeczno-zawodowego, obejmujące m.in. następujące formy wsparcia:

  1. a) rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
  2. b) poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
  3. c) kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
  4. d) poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy,
  5. e) staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
  6. f) wsparcie towarzyszące dla otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym niezbędne do ich aktywizacji, np. przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej,
  7. g) inne.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/73-programy-aktywnej-integracji-realizowane-przez-inne-podmioty-4/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
5 października 2018