Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy, RPO Lubuskie

27 maja 2019

Konkurs nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K02/19 dla działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy, w ramach RPO Województwa Lubuskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

– podmioty wykonujące działalność leczniczą (uprawnione do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego) sektora publicznego i niepublicznego świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),

– organizacje pozarządowe, w tym reprezentujące interesy i zrzeszające podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Typ II – Wdrożenie regionalnych programów zdrowotnych dot. chorób będących specyficznym problemem zdrowotnym regionu, np. poprzez:

a) niezbędne usługi zdrowotne;

b) zwrot kosztów dojazdu na badanie;

c) działania informacyjne i szkoleniowe dla grup docelowych i personelu medycznego zaangażowanego w realizację programu;

d) w uzasadnionych przypadkach zakup sprzętu (zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności).

UWAGA Zgodnie z przyjętym przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia Planem działań w sektorze zdrowia na rok 2019 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego,w ramach II typu operacji interwencja ukierunkowana jest  na: Program polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania i zapobiegania cukrzycy oraz jej powikłaniom wśród osób w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących teren województwa lubuskiego.

W ramach następującej kategorii interwencji:

– 107 – Aktywne i zdrowe starzenie się.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/67-profilaktyka-i-rehabilitacja-zdrowotna-osob-pracujacych-i-powracajacych-do-pracy-oraz-wspieranie-zdrowych-i-bezpiecznych-miejsc-pracy-5/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
27 maja 2019