Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy, RPO Lubuskie

Styczeń 28

Konkurs nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K04/18 dla Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy, w ramach RPO Województwa Lubuskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

–  podmioty lecznicze sektora publicznego i niepublicznego wykonujące działalność leczniczą, w tym m.in. świadczące usługi w zakresie POZ lub AOS oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (rehabilitacyjne, medycyny pracy, ortopedyczne, neurologiczne), uprawnione do tego na mocy prawa powszechnie obowiązującego,

–  organizacje pozarządowe, w tym reprezentujące interesy i zrzeszające podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w typach Beneficjentów Działania 6.7 RPO-L2020.

Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż wymienionych w typach Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Konkurs obejmuje następujący typ projektu: III. Wdrożenie programów zdrowotnych w kierunku rehabilitacji medycznej umożliwiających powrót do pracy, tj. ukierunkowanie na grupy docelowe najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych, np. poprzez:

  1. a) niezbędne usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne;
  2. b) zwrot kosztów dojazdu związany z rehabilitacją;
  3. c) działania informacyjno-edukacyjne, w tym   edukacja   prozdrowotna, skierowane do osób objętych wsparciem oraz osób z ich otoczenia;
  4. d) działania szkoleniowe skierowane w szczególności do podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne oraz kadr POZ;
  5. e) w uzasadnionych przypadkach zakup sprzętu (zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności).

 

Zgodnie z przyjętym przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia Planem działań w sektorze zdrowia na rok 2018 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego, w ramach III typu operacji interwencja ukierunkowana jest  na:

Program polityki zdrowotnej dla województwa lubuskiego skierowany do osób pracujących i powracających do pracy w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy.

w ramach następującej kategorii interwencji:

–  107 – Aktywne i zdrowe starzenie się.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/67-profilaktyka-i-rehabilitacja-zdrowotna-osob-pracujacych-i-powracajacych-do-pracy-oraz-wspieranie-zdrowych-i-bezpiecznych-miejsc-pracy-4/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
Styczeń 28