Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, RPO Lubuskie

Kwiecień 26

Konkurs nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/19 dla Działania 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, w ramach RPO Województwa Lubuskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

–  jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

–  jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

–  organizacje pozarządowe,

– przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

–  osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,

–  instytucje rynku pracy,

–  podmioty ekonomii społecznej,

–  podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej),

–  szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe) i ich organy prowadzące.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia poprzez m.in. tworzenie oraz rozwój żłobków i klubów dziecięcych, wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna, wsparcie istniejących form opieki nad dziećmi do lat 3 przyczyniających się do zwiększenia liczby miejsc w ww. placówkach i/lub tworzenie lub dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/64-rownosc-szans-kobiet-i-mezczyzn-na-rynku-pracy-3/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
Kwiecień 26