Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa, RPO Wielkopolskie

12 października 2018

Konkurs nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18, dla Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa, w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Instrumenty i usługi rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obejmujące m.in.:

 • identyfikację potrzeb, w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie lub aktualizację dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania;
 • pośrednictwo pracy;
 • poradnictwo zawodowe, w tym szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy oraz wsparcie psychologiczno-doradcze (w tym mentoring);
 • staże/praktyki zawodowe/przygotowanie zawodowe dorosłych;
 • szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych;
 • warsztaty lub szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych [1];
 • dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia, pracy, stażu lub praktyk zawodowych;
 • subsydiowanie zatrudnienia;
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy;
 • inne aktywne instrumenty rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w przypadku ich zdiagnozowanego zapotrzebowania [2], lub inne działania zatrudnieniowe, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej, w tym zatrudnienie wspomagane.

[1] Zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).
[2] Z wyjątkiem dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/62-aktywizacja-zawodowa-3/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
12 października 2018