Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, RPO Lubuskie

13 listopada 2018

Konkurs nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18, dla Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, w ramach RPO Województwa Lubuskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

1) jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

2) jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

3) organizacje pozarządowe,

4) przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

5) osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,

6) instytucje rynku pracy,

7) instytucje otoczenia biznesu (IOB),

8) podmioty ekonomii społecznej.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia);
  2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji;

III. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców;

  1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej;
  2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami.

Celem projektów w ramach konkursu jest doprowadzenie osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne (w wieku 30 lat i więcej) – tych, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza (tj. osób z niepełnosprawnościami, osób w wieku 50 lat i więcej, osób o niskich kwalifikacjach, osób długotrwale bezrobotnych oraz kobiet) do uzyskania i utrzymania zatrudnienia. Wsparcie skupiać się będzie przede wszystkim na wybranych grupach docelowych, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/dzialanie-62-aktywizacja-zawodowa-osob-pozostajacych-bez-pracy-niezarejestrowanych-w-powiatowych-urzedach-pracy-1/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
13 listopada 2018