Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 5.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom / 5.1.1 Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem, RPO Łódzkie

14 czerwca 2019

Konkurs nr RPLD.05.01.01-IZ.00-10-001/19 dla działania 5.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom / 5.1.1 Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem, w ramach RPO Województwa Łódzkiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST), związki i stowarzyszenia JST,
  • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
  • organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe,
  • spółki wodne,
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
  • organizacje pozarządowe.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Budowa, przebudowa obiektów małej retencji, w tym retencji naturalnej (np. renaturyzacja przekształconych cieków wodnych, obszarów zalewowych oraz obszarów wodno-błotnych), budowa, przebudowa  urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej, budowa systemów zagospodarowania wód opadowych lub roztopowych w miejscu ich powstawania na obszarach miast poniżej 100 tys. mieszkańców, budowa lub modernizacja urządzeń dla celów ochrony przed pożarami lasów, rozwój regionalnego systemu monitorowania i wczesnego reagowania na sytuacje kryzysowe oraz prognozowania występowania zagrożeń.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/51-gospodarka-wodna-i-przeciwdzialanie-zagrozeniom-511-gospodarka-wodna-i-zarzadzanie-ryzykiem-2/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
14 czerwca 2019