Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT / 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT, RPO Kujawsko-pomorskie

30 sierpnia 2019

Konkurs nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-277/19 dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT / 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

1) jednostka samorządu terytorialnego,

2) związek jednostek samorządu terytorialnego,

3) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,

4) samorządowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną,

5) przedsiębiorstwo realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;

6) partner prywatny we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

a) budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej,

b) budowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków,

c) budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (przydomowych oczyszczalni ścieków) na obszarach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie niezasadna. (z zachowaniem parametrów wymaganych dla oczyszczania ścieków w aglomeracjach o wielkości 2.000-10.000 RLM.),

d) systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody oraz inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi,

e) budowa, przebudowa, modernizacja specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych,

f) urządzenia i aparatura kontrolno-pomiarowa (m.in. laboratoria i instalacje kontrolno-pomiarowe).

Link do ogłoszenia: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/46-ochrona-srodowiska-naturalnego-i-zasobow-kulturowych-na-obszarze-zit-461-wsparcie-gospodarki-wodno-sciekowej-w-ramach-zit-3/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
30 sierpnia 2019