Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, RPO Mazowieckie

Styczeń 4

Konkurs nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-084/18, dla Działania 4.2 Efektywność energetyczna, w ramach RPO Województwa Mazowieckiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

–    JST, ich związki i stowarzyszenia;

–    jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;

–    jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;

–    przedsiębiorstwa;

–    dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący inwestycje w oparciu o art. 2 pkt. 27 dyrektywy 2012/27/UE w formie (EPC Energy Performance Contracting) umów o poprawę efektywności energetycznej, o ile zakres projektu wykonywany jest na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO WM 2014-2020;

–    podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia;-    instytucje kultury;

–    szkoły wyższe;

–    spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y;

–    kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

–    organizacje pozarządowe;

–    PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

W ramach konkursu wspierane będą inwestycje polegające na:

–    budowie, rozbudowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji[1]w tym również z OZE;

– przebudowie jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji. [1] Zgodnie definicją „wysokosprawnej kogeneracji” w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE.

 

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-efektywnosc-energetyczna-2/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
Styczeń 4