Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe / 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, POIiŚ

27 listopada 2018

Konkurs nr POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18  dla Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe / 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, w ramach PO Infrastruktura i Środowisko.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

– przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, 140),

– jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),

– podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115),

– spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

 

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

 

  1. Budowa nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji.

 

  1. W przypadku wsparcia jednostek wysokosprawnej kogeneracji w instalacjach spalania paliw o całkowitej nominalnej mocy cieplnej, liczonej w paliwie wprowadzonym do instalacji, mniejszej lub równej 20 MW wnioskodawcy muszą wykazać, że jednostki te nie zastępują urządzeń o niższej emisyjności, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne.
  2. Do wsparcia ze środków poddziałania nie kwalifikują się inwestycje na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE, w tym instalacje spalania paliw o całkowitej nominalnej mocy cieplnej, przekraczającej 20 MW (za wyjątkiem instalacji wykorzystujących biomasę2 oraz instalacji spalania odpadów niebezpiecznych lub komunalnych).
  3. W przypadku instalacji wykorzystujących odpady komunalne i paliwa pochodzące z odpadów komunalnych, do wsparcia kwalifikują się wyłącznie inwestycje uwzględnione w planach inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami, o których mowa w art. 34 ust. 9 i art. 35a ustawy o odpadach. Plany te muszą być załącznikiem do wojewódzkich planów gospodarki odpadami, które zostały uchwalone zgodnie z art. 36 ust. 2 ww. ustawy.

Dofinansowanie może być udzielone na Projekty realizowane na terenie całego kraju za wyjątkiem projektów zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego, dla których przewidziano wsparcie w ramach działania 1.7.3 POIiŚ.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/16-promowanie-wykorzystywania-wysokosprawnej-kogeneracji-ciepla-i-energii-elektrycznej-w-oparciu-o-zapotrzebowanie-na-cieplo-uzytkowe-161-zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji-1/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
27 listopada 2018