Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwach / 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, RPO Podlaskie

31 grudnia 2019

Konkurs nr RPPD.01.04.01-IZ.00-20-003/19 dla Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwach / 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, w ramach RPO Województwa Podlaskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, w zakresie promocji gospodarczej regionu Typ projektu 1A Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy), (priorytet inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości).

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące realizacji / zakupu prorozwojowych i proinnowacyjnych usług doradczych świadczonych przez IOB na rzecz MŚP, które mają na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa lub wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji. Wsparciem w ramach konkursu mogą zostać objęte specjalistyczne usługi doradcze ujęte w Katalogu usług (lub zgłoszone do ujęcia w Katalogu usług), świadczone przez podmioty ujęte na Liście kwalifikowanych dostawców usług. Zgłoszenie dostawcy usługi i/lub usługi powinno nastąpić nie później niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie przez MŚP. Natomiast wpis usługi do Katalogu usług powinien nastąpić przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. W ramach konkursu jedno przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie na maksymalnie 2 specjalistyczne usługi doradcze (tj. prorozwojowe i/lub proinnowacyjne).

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/14-promocja-przedsiebiorczosci-oraz-podniesienie-atrakcyjnosci-inwestycyjnej-wojewodztwach-141-promocja-przedsiebiorczosci-oraz-podniesienie-atrakcyjnosci-inwestycyjnej-wojewodztwa-5/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
31 grudnia 2019