Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych / 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wielkopolski, RPO Lubuskie

28 lutego 2019

Konkurs nr dla Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych / 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wielkopolski, w ramach RPO Lubuskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, które zawarły porozumienie w sprawie utworzenia Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego (ZIT MOF GW). Przewiduje się również realizację projektów w partnerstwie z podmiotami wymienionymi w powyższym katalogu beneficjentów dla Poddziałania 1.3.2.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów::

Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje w ramach kategorii interwencji:
✓ 72 – Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki przemysłowe i obiekty).

Realizacja projektów powinna wynikać z założeń Planu Inwestycyjnego i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego. W ramach konkursu kwalifikowane są wyłącznie projekty nieobjęte pomocą publiczną (brak pomocy publicznej na tzw. pierwszym poziomie: Instytucja Zarządzająca RPO-Lubuskie2020 – Beneficjent). W ramach konkursu nie przewiduje się realizacji projektów w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/13-tworzenie-i-rozwoj-terenow-inwestycyjnych-132-tereny-inwestycyjne-zit-gorzow-wielkopolski-2/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
28 lutego 2019