Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R, RPO Podkarpackie

28 czerwca 2019

Konkurs nr RPPK.01.02.00-IZ.00-18-011/19 dla Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

1) przedsiębiorstwa, tj. podmioty, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r.

2) instytucje otoczenia biznesu, tj. podmiot, który bez względu na formę prawną, który nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Do instytucji otoczenia biznesu zaliczamy przede wszystkim: agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, ośrodki wspierania przedsiębiorczości (biznesu), centra przedsiębiorczości, izby przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze, fundusze, organizacje reprezentujące przedsiębiorców, klastry, instytucje proinnowacyjne działające na rzecz innowacyjności, centra transferu technologii, instytuty i ośrodki badawczo-rozwojowe, inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne, parki naukowo- technologiczne, parki przemysłowe.

3) sieci / grupy przedsiębiorstw, które są formą partnerstwa, o którym mowa w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zawartego pomiędzy przedsiębiorstwami lub pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucją otoczenia biznesu, w której lider (przedsiębiorstwo lub IOB) jest podmiotem wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie

spełniające warunki określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020 oraz Regulaminie konkursu.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

1) stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach – wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt, technologie i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Oferowane wsparcie powinno przyczynić się do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstwa służących działalności B+R

lub

2) powstawanie lub rozwój infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw (m.in. wykonywanie zleconych prac badawczych, dzierżawa lub najem infrastruktury lub aparatury naukowo-badawczej).

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-oraz-ich-wdrozenia-typ-projektu-infrastruktura-br-3/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
28 czerwca 2019