Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, RPO Podkarpackiego

24 listopada 2017

school-2648668__340
PLANOWANY data naboru wniosków od 13.11.2017 do 24.11.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Zgodnie ze specyficznym kryterium dostępu nr 6 Wnioskodawcą może być wyłącznie jeden z poniższych podmiotów:

  1. organ prowadzący szkołę;
  2. organ prowadzący/szkoła;
  3. placówka doskonalenia nauczycieli w rozumieniu art. 2 pkt 9 Ustawy o systemie oświaty posiadająca siedzibę na terenie województwa podkarpackiego wyłącznie w partnerstwie z podmiotem wskazanym w punkcie 1) lub 2) na rzecz którego udzielane jest wsparcie;
  4. uczelnia działająca na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym posiadająca siedzibę/oddział/filię na terenie województwa podkarpackiego wyłącznie w partnerstwie z podmiotem wskazanym w punkcie 1) lub 2) na rzecz którego udzielane jest wsparcie.
KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
24 listopada 2017
Strona internetowa:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/92-poprawa-jakosci-ksztalcenia-ogolnego-1/