Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, RPO Podlaskiego

30 listopada 2017

PLANOWANY data naboru wniosków od 02.11.2017 do 30.11.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 9/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie „Brama na Podlasie”

CEL 3 Dostępność i atrakcyjność infrastrukturalna obszaru

3.2. Cel szczegółowy: Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obszarów służących poprawie jakości życia mieszkańców LGD

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.1. Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej.

Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Typ projektu nr 9 (Rewitalizacja małej skali) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata2014-2020

Numer naboru w GWA: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-042/17

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”, obejmującej gminy: gmina miejska Brańsk, gmina wiejska Brańsk, gmina miejsko-wiejska Ciechanowiec, gmina miejsko-wiejska Czyżew, gmina Klukowo, gmina Kołaki Kościelne, gmina Kulesze Kościelne, gmina Nowe Piekuty, gmina Rudka, gmina Rutki Kossaki, gmina wiejsko-miejska Szepietowo, gmina Szumowo, gmina wiejska Wysokie Mazowieckie, gmina miejska Wysokie Mazowieckie, gmina wiejska Zambrów, gmina miejska Zambrów; z wyłączeniem osób fizycznych.

– Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

– Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

– Organizacje pozarządowe,

– Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,

– Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,

– Kościoły i inne związki wyznaniowe,

– Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,

– Podmioty ekonomii społecznej,

– Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

– Towarzystwa budownictwa społecznego.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń. (Dz. U. 2015, poz.2009 z późn. zm.).

Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy zachodzą przesłanki:

–       art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

–       art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

–       art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

–       przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego typu nr 9. Rewitalizacja małej skali.

W  ramach  naboru  wsparciem mogą być objęte projekty realizowane na obszarze LGD „Brama na Podlasie” mające na celu:

– uporządkowanie i zagospodarowania przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i  przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;

– ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;

– udostępnienie terenów dla mieszkańców.

 

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM