Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP / 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskiego

7 grudnia 2017 @ 08:00 - 17:00

clay-2556725__340
PLANOWANY data naboru wniosków od 05.10.2017 do 07.12.2017

RPDS.01.05.01-IP.01-02-264/17DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.5„Rozwój produktów i usług w MŚP”

Poddziałanie 1.5.1„Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”

Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP- unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowychlub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle.

Mikroprzedsiębiorstwa – rzemieślnicy

Termin naboru ( składania wniosków):od  godz. 8.00 05.10.2017r. do godz.15.00  07.12.2017r.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy- rzemieślnicy.

Wsparcie udzielane będzie mikroprzedsiębiorcom –  osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), w tym wspólnicy spółki cywilnej oraz dodatkowo spełniające kryteria zawarte w Załączniku I do  rozporządzenia  Komisji (UE) nr 651/2014  z dn. 17 czerwca  2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne  z rynkiem wewnętrznym  w zastosowaniu art. 107  i 108 Traktatu [GBER].

W/w. osoby fizyczne, muszą być jednocześnie rzemieślnikami – zgodnie z USTAWĄ z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

– unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle.

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Miejsce

Miejsce bez nazwy
woj. dolnośląskie Polska + Google Map