Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie naboru wniosków – Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Województwo Kuj-Pom.

31 października 2017

surgery-2294164__340

od 2017-07-31 do 2017-10-31

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w infrastrukturę podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywnej (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-125/17).

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

  1. podmiot wykonujący działalność leczniczą[1], udzielający świadczeń opieki zdrowotnej[2] w zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywnej bądź rozszerzający swoją działalność o świadczenia w zakresie opieki długoterminowej na obszarze powiatu, w którym do tej pory nie prowadzono takiej działalności (z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach POIiŚ).
  2. spółkę z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, realizującą przedsięwzięcia medyczne na rzecz podmiotu leczniczego wymienionego w pkt. 1.

[1] Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.)

[2] Na podstawie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z dyrektorem Kujawsko Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

  1. Przeprowadzenie niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych inwestycji, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.
  2. Wyposażenie w sprzęt medyczny.

W ramach konkursu IZ RPO WK-P dopuszcza możliwość łączenia typów projektów, o których mowa w pkt 1 i 2.

 

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
31 października 2017
Strona internetowa:
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=151