Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie naboru wniosków- Poddziałanie 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs

27 lipca 2017 @ 08:00 - 17:00

repair-179205_640

od 2017-05-28 [00:00:00] do 2017-07-27 [12:00:00]
Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – Konkurs

Typ projektu: W ramach konkursu przewiduje się realizację następujących typów projektu:

Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/ powojskowych/popegeerowskich/ pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia,
Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych;
Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
Organizacje pozarządowe;
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
Instytucje kultury;
Przedsiębiorcy.

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
27 lipca 2017
Czas:
08:00 - 17:00
Strona internetowa:
https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/203

Miejsce

Miejsce bez nazwy
woj. Śląskie Polska + Google Map