Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych RPO WP 2014-2020

21 lipca 2017 @ 08:00 - 17:00

social-2217781__340

Planowany od 30.06.2017 do 21.07.2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17.
Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

organizacje pozarządowe,
podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne,
instytucje pomocy i integracji społecznej,
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
instytucje wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,
instytucje resocjalizacyjne,
instytucje opiekuńczo-wychowawcze,
ROT/LOT.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie następujące typy projektów:

1)Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej
2)Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej, w szczególności świadczonych w lokalnej społeczności, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb
3)Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Miejsce

Miejsce bez nazwy
woj. pomorskie Polska + Google Map