Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zakończenie naboru wniosków w ramach Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – RPO Świętokrzyskie

29 grudnia 2017

energy-1854269__340

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:

ogłasza konkurs zamknięty nr: RPSW.03.01.00-IZ.00-26-132/17 na składanie wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 03.01.00-IZ.00-26-132/17 Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych są:

 • Jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST ,
 • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa (definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014)  w tym producenci rolno – spożywczy,
 • duże przedsiębiorstwa
 • uczelnie,
 • związki i stowarzyszenia JST,
 • podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych,
 • państwowe jednostki budżetowe,
 • instytucje kultury (z wyłączeniem związków wyznaniowych).

Pomoc Wnioskodawcom w ramach konkursu jest udzielana wyłącznie w ramach pomocy publicznej na ochronę i środowisko.

 • W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty polegające na:
 • budowie, przebudowie i modernizacji (w tym zakup urządzeń) infrastruktury, służącej do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej, pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych (energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, aerotermalna, biogazu, biomasy) z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.
 • budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wwysokosprawnej kogeneracji z OZE z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.
 • budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu w trigeneracji z OZE, mające na celu zmniejszenie kosztu i ilości energii pierwotnej niezbędnej do wytworzenia każdej z tych form energii odrębnie z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.
 • budowie i montażu instalacji służącej do produkcji biokomponentów i biopaliw (drugiej i trzeciej generacji).

 

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM