Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie naboru wniosków – 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO Kujawsko-pomorskiego

16 października 2017

bus-stop-112203_960_720
AKTUALNY data naboru wniosków od 30.06.2017 do 16.10.2017

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Schemat: Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego oraz inteligentne systemy transportowe w ramach polityki terytorialnej (bez infrastruktury szynowej) (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-105/17).

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

– przedsiębiorstwa;- jednostki samorządu terytorialnego;

– związki jednostek samorządu terytorialnego;

– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

– samorządowe jednostki organizacyjne;

– zarządcy infrastruktury transportowej, służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego;

– partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1.    Projekty obejmujące rozwój i usprawnienie systemu transportu miejskiego (w miastach z funkcjonującym zorganizowanym  transportem publicznym [1]), w tym m.in.:

a) infrastruktura transportu publicznego: budowa i przebudowa zaplecza technicznego do obsługi taboru, infrastruktury punktowej (zajezdni  autobusowych, przystanków, wysepek, a także urządzeń dla osób z niepełnosprawnościami), centrów przesiadkowych; elementy wyposażenia dróg i ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego i pasażerów oraz pozostała infrastruktura (w tym drogowa) niezbędna do rozwoju publicznego transportu autobusowego;

b) zakup taboru (wyłącznie jako uzupełnienie inwestycji infrastrukturalnych);

c) systemy zarządzania ruchem (ITS), w tym m.in.: systemy centralnego sterowania sygnalizacją, systemy sygnalizacji akustycznej, systemy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez autobusy i trolejbusy (sygnalizacja akomodacyjna), systemy monitorowania ruchu na kluczowych trasach, w tunelach, w newralgicznych punktach miasta wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej, system nawigacji satelitarnej dla usprawnienia ruchu i podniesienia bezpieczeństwa transportu publicznego, system informacji dla podróżnych – elektroniczne tablice informacyjne, w tym systemy on-line, systemy monitorowania bezpieczeństwa montowane na przystankach, węzłach przesiadkowych, parkingach oraz w taborze;

d) działania związane z ułatwianiem podróży multimodalnych, polityką parkingową (budowa i przebudowa parkingów typu np. „park&ride”, „bike&ride”, „kiss&ride”) oraz priorytetyzacją ruchu pieszego i rowerowego (m.in. rozwój koncepcji „bike&ride”, ścieżek i tras rowerowych oraz systemów rowerów publicznych/miejskich wraz z niezbędną infrastrukturą);

e) działania mające za zadanie zmniejszenie zatłoczenia miast i ograniczenie ruchu samochodowego w centrach miast (np. ograniczenia w ruchu samochodowym w centrach miast, bus pasy, priorytety w ruchu miejskim dla środków komunikacji publicznej);

2. Działania informacyjno-promocyjne (wyłącznie jako część powyższych projektów).

Do wsparcia nie kwalifikują się inwestycje obejmujące prace remontowe oraz bieżące utrzymanie infrastruktury.

[1] Dotyczy miast wymienionych w SzOOP RPO WK-P na lata 2014-2020 (z wyłączeniem Bydgoszczy i Torunia), a także Gminy Miasto Brodnica.

 

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM