Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie naboru – 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, RPO KP

29 grudnia 2017

clouds-1677502_640

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

– jednostki samorządu terytorialnego;

– związki jednostek samorządu terytorialnego;

– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

– samorządowe jednostki organizacyjne;

– organy władzy, administracji rządowej;

– państwowe jednostki organizacyjne;

– inne jednostki sektora finansów publicznych;

– organizacje pozarządowe;

– przedsiębiorstwa;

– spółdzielnie mieszkaniowe;

– wspólnoty mieszkaniowe;

– kościoły;

– związki wyznaniowe;

– osoby prawne kościołów;

– osoby prawne związków wyznaniowych;

– partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano typy projektów:

1. Zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym rozbudowa, nadbudowa , przebudowa, modernizacja, adaptacja, remont zdegradowanych obiektów/budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów społecznych, gospodarczych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego/Gminnego Programu Rewitalizacji;

2. Modernizacja, remont części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów społecznych, gospodarczych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego/Gminnego Programu Rewitalizacji;

3. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, modernizacja, remont obiektów/budynków infrastruktury kulturalnej, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów społecznych, gospodarczych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego/Gminnego Programu Rewitalizacji;

4. Budowa, przebudowa, rozbudowa podstawowej infrastruktury komunalnej (np. przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych) na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu wszystkich obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych, przyczyniająca się do likwidacji istotnych problemów społecznych, gospodarczych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego/Gminnego Programu Rewitalizacji;

5. Przebudowa, modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru, przyczyniająca się do likwidacji istotnych problemów społecznych, gospodarczych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego/Gminnego Programu Rewitalizacji.

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Miejsce

kujawsko-pomorskie
Strona internetowa:
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=25