Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie składania wniosków – 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego / 4.4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO, RPO Wielkopolskiego

2 października 2017 @ 08:00 - 17:00

castle-2690379__340
PLANOWANY data naboru wniosków od 02.10.2017 do 31.10.2017

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu wsparciem objęte mogą być wyłącznie projekty wpisujące się w typy projektów przewidziane w Poddziałaniu 4.4.4 określone w SZOOP WRPO 2014 + przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r., 24 września 2015 r., 1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016r.,  24 marca 2016 r., 5 maja 2016 r., 13 maja 2016 r., 20 maja 2016 r.,17 czerwca 2016 r., 30 czerwca 2016 r., 18 sierpnia 2016 r., 25 sierpnia 2016 r., 28 września 2016 r., 11 października 2016 r., 19 października 2016 r., 18 listopada 2016 r, 20 stycznia 2017 r., 16 lutego 2017 r., 24 lutego 2017 r., 26 maja 2017 r., 27 lipca 2017 r.), a więc:­

 • samorządowe instytucje kultury,­
 • jednostki samorządu terytorialnego,­
 • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,­
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach poddziałania realizowane będą inwestycje w zakresie:

 • a)    rozwoju instytucji kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym inwestowanie w instytucje kultury (wraz z wyposażeniem) i obiekty oraz obszary zabytkowe (w tym m.in. rozbudowa, przebudowa, konserwacja, rewitalizacja, renowacja, rewaloryzacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne),
 • b)    adaptacji na cele kulturalne obiektów poprzemysłowych i powojskowych o wartościach historycznych,
 • c)    zakupu trwałego wyposażenia oraz zabezpieczeniu, konserwacji muzealiów, archiwaliów, starodruków (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie a) lub b)),
 • d)    zabezpieczenia zabytków i obiektów dziedzictwa kulturowego przed degradacją, kradzieżą i zniszczeniem (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie a) lub b)),
 • e)    wykorzystania i rozwoju aplikacji oraz usług teleinformatycznych, jak również rozwoju kultury i turystyki związanej z treściami cyfrowymi (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie a) lub b)),
 • f) zagospodarowania otoczenia obiektów o charakterze kulturalnym (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie a) lub b)),
 • g) tworzenia i rozwoju systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie a) lub b)).
KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM