Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru wniosków – 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R – RPMA.01.02.00-IP.01-14-056/17

29 maja 2017 @ 08:00 - 17:00

microscope-2352650__340

od 29.05.2017 do 31.08.2017
Nabór nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-056/17 w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne przyjmujące formę konsorcjum naukowego lub partnerstwa.

Współpraca pomiędzy:

– przedsiębiorstwami opiera się o art. 33 ustawy wdrożeniowej,

– przedsiębiorstwem a jednostką naukową opiera się o art. 2 pkt. 12 ustawy o zasadach finansowania nauki.
Wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych, prac rozwojowych, maksymalnie do etapu pierwszej produkcji – cały proces powstania innowacji lub jego wybrane elementy, prowadzony samodzielnie przez przedsiębiorcę lub we współpracy z jednostką naukową. Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Produkty które powstają w ramach fazy testowania nie powinny stanowić asortymentu oferty która podlega komercyjnej sprzedaży w ramach oferty handlowej wnioskodawcy.

Wsparciem może zostać objęty także rozwój technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w działalności gospodarczej, przy czym finansowanie obejmie w szczególności koszty przeprowadzenia kolejnych etapów prac badawczo-rozwojowych uzupełniających lub dostosowujących technologię do specyfiki przedsiębiorstwa.

W ramach projektu badawczo-rozwojowego wsparcie może objąć także wynajem infrastruktury badawczej lub amortyzację infrastruktury badawczej beneficjenta, niezbędnej do przeprowadzenia zaplanowanych prac B+R. Jednocześnie w ramach projektu badawczego możliwe będzie uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej (z wyłączeniem kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego), a także prowadzenie analiz czystości patentowej, które są niezbędne celem skutecznej komercjalizacji technologii. Jednocześnie uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie stanowi obowiązkowego elementu projektu.

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM