Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT, RPO Kujawsko-pomorskie

31 lipca 2018

Konkurs nr RPKP.09.01.01-IZ.00-04-208/18 dla Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

a. jednostki samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna;

b. podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe);

c. podmioty ekonomii społecznej.

 

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o:
a)    Program Aktywizacja i Integracja i/lub,
b)    Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub,
c)    Program Aktywności Lokalnej i/lub,
d)    inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej o charakterze indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym; z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i/lub zawodowej i/lub edukacyjnej.
2. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez:
a)    programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
b)    programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami (w tym w ramach WTZ i ZAZ).

Link do ogłoszenia: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=249

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
31 lipca 2018