Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, RPO Wielkopolskie

Luty 27

Konkurs nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/19 dla Działania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

 1. Projekty służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych  uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:
  a) staże zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;
  b) praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, szkół branżowych I i II stopnia;
  c) realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego;
  d) inne formy służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów;
  e) doskonalenie systemu nauki zawodu organizowanej u pracodawców rzemieślników, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia jakości szkolenia praktycznego i teoretycznego organizowanego dla młodocianych pracowników dokształcających się w systemie szkolnym i pozaszkolnym (stanowi wyłącznie jeden z elementów projektu).
  2. Wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).
  3. Podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1 lub 2).
  4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK) oraz podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).
  5. Tworzenie/wspieranie wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia, tj. Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania CKZiU poprzez:
  a) wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do prowadzenia nauczania w zawodach z określonej branży/zawodzie;
  b) rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do realizacji nowych zadań;
  c) podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w ww. podmiotach (wyłącznie jako element projektu wskazanego  w ppkt. a lub ppkt. b).
  6. Projekty kompleksowe służące podnoszeniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz przygotowania zawodowego uczniów (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/831-ksztalcenie-zawodowe-mlodziezy-tryb-konkursowy-2/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
Luty 27